Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đảng bộ xã Thượng Đình, Học tập, Quán triệt, Triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

04-01-2021 14:29

     Sáng ngày 04 - 01- 2021, Đảng bộ xã Thượng Đình đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

(Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ )

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Thị Thùy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII; Kế hoạch, hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

 (Đồng chí Phạm Thị Thùy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt, triển khai)

      Đồng thời quán triệt, triển khai những nội dung nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Đảng bộ xã vào các điều kiện cụ thể của địa phương. Đặc biệt, trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Huy động các nguồn lực phát triển toàn diện, bền vững; Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa với các tiêu chí NTM nâng cao; Nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn gắn với Chương trình xây dựng NTM nâng cao; Tăng cường quản lý tài nguyên môi trường, đất đai trên địa bàn và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là những người dân có hoàn cảnh khó khăn....

     Qua hội nghị nhằm giúp cho các cán bộ, đảng viên trong xã nắm được các nội dung cơ bản của Nghị quyết. Qua đó, thống nhất, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng và triển khai chương trình hành động của Đảng bộ xã cụ thể, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp sớm đi vào cuộc sống./.

 (Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ)

Thanh Hà (Thượng Đình)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3689

Tổng truy cập: 806497